Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2019

likecrazycrazycrazy
9522 e92d 500
Songs from the Second Floor, R. Andersson (2000)
Reposted frommovieguy movieguy viafilmowa filmowa
likecrazycrazycrazy
Reposted frommrrru mrrru viafilmowa filmowa
likecrazycrazycrazy
Reposted fromFlau Flau viamemez memez
likecrazycrazycrazy
likecrazycrazycrazy
likecrazycrazycrazy
likecrazycrazycrazy
3684 e9ea 500
Cold War, P. Pawlikowski (2018)
likecrazycrazycrazy
likecrazycrazycrazy
1990 c799 500
likecrazycrazycrazy
8536 9400 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
likecrazycrazycrazy
0483 7f2f 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamemez memez
likecrazycrazycrazy
7361 8907 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viazie zie
likecrazycrazycrazy
7806 4fbe 500
Reposted fromregcord regcord viapapaj papaj
likecrazycrazycrazy
0725 63ed 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viapapaj papaj
likecrazycrazycrazy
8715 c027
Reposted fromrtfm rtfm viapapaj papaj
likecrazycrazycrazy
5542 5268
Reposted fromwentyl wentyl viapapaj papaj
likecrazycrazycrazy
1341 40ef 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viapapaj papaj
likecrazycrazycrazy
2884 1293 500
Kraków
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
likecrazycrazycrazy
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialone-wolf lone-wolf
likecrazycrazycrazy
Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, jeśli to możliwe, powiedzieć parę rozsądnych słów.
— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted frommessinhead messinhead vialone-wolf lone-wolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl