Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2019

likecrazycrazycrazy
5731 8cac 500
Reposted fromwooles wooles viamemez memez
likecrazycrazycrazy
6657 cedd 500
Pierwszy McDonald's w Polsce
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viapl pl
likecrazycrazycrazy
likecrazycrazycrazy
7124 8a35 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viapl pl
likecrazycrazycrazy
Reposted fromlaserpony laserpony viazie zie

September 13 2019

likecrazycrazycrazy
8502 a441 500
Reposted fromzygmunt3wazatociota zygmunt3wazatociota viazie zie

September 11 2019

likecrazycrazycrazy
5604 4873
Reposted fromEtnigos Etnigos viamemez memez
likecrazycrazycrazy
Reposted fromFlau Flau viamemez memez
likecrazycrazycrazy
5797 a725 500
Reposted fromzciach zciach viapapaj papaj
likecrazycrazycrazy
1244 a29b 500
Reposted fromdatfeel datfeel viazie zie

September 09 2019

likecrazycrazycrazy
5124 818f 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viapapaj papaj
likecrazycrazycrazy
1735 a533 500
Reposted fromderida derida viapapaj papaj
likecrazycrazycrazy
3539 784c 500
Reposted fromwooles wooles viazie zie
likecrazycrazycrazy
4950 ff5a
Reposted frompapaj papaj
likecrazycrazycrazy
4937 7db4 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viazie zie
likecrazycrazycrazy
3998 96bd 500
Reposted fromwyczes wyczes viazie zie
likecrazycrazycrazy
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaEtien Etien
likecrazycrazycrazy
Nie chcę już więcej kochać, cierpieć, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Marek Hłasko
Reposted fromfonar fonar viaEtien Etien
likecrazycrazycrazy
najtrudniej jest widzieć słońce
wierzyć w słońce
i nie czuć ciepła
— Halina Poświatowska
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viaEtien Etien
likecrazycrazycrazy
8708 6e0a
Reposted fromnonperfect nonperfect viaEtien Etien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl