Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2020

likecrazycrazycrazy
likecrazycrazycrazy
Sponsored post
feedback2020-admin
likecrazycrazycrazy

May 28 2020

likecrazycrazycrazy
likecrazycrazycrazy
likecrazycrazycrazy
0584 48cc
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
likecrazycrazycrazy
5781 d909 500
Reposted fromkatisz katisz viairmelin irmelin
likecrazycrazycrazy
5640 ec46
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
likecrazycrazycrazy
7372 a960
Reposted fromteijakool teijakool viaaknatazs aknatazs
likecrazycrazycrazy
likecrazycrazycrazy
 Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piekny obraz, a także, jeśli to możliwe powiedzieć parę rozsądnych słów
— J.W. Goethe
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaEtien Etien
likecrazycrazycrazy
8955 cfff 500
Lady Bird, G. Gerwig (2017)
Reposted frommovieguy movieguy viafilmowa filmowa
7836 25ec 500
Reposted fromartlover artlover viamyzone myzone
likecrazycrazycrazy
0944 75a7 500
Reposted fromsunkwiatek sunkwiatek viamyzone myzone
likecrazycrazycrazy
Nie hoduj w sobie więcej niż możesz połknąć: miłości, uniesień czy nienawiści
— Charles Bukowski
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
likecrazycrazycrazy
1010 16de 500
Reposted frompwg pwg viaorelh orelh
likecrazycrazycrazy
1010 16de 500
Reposted frompwg pwg viaorelh orelh
Anonymous
Reposted fromfrubar frubar viaorelh orelh
likecrazycrazycrazy
8124 f5d4 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaorelh orelh
likecrazycrazycrazy
4372 751b
Reposted fromzciach zciach viaorelh orelh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...